Remisser

SKS är en remissinstans där medlemmarna kan kommentera utredningar, forskningsresultat och dylikt inom kärnteknikområdet.

Ett urval av behandlade remisser:

2023

 • Yttrande gällande promemorian "Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg"
  -SKS remissvar

2022

 • Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2022
  -SKS remissvar

2021

 • Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter för kärnkraftreaktorer
  -SKS remissvar
 • Yttrande över Infrastruktursdepartementets prememorian "Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs"
  -SKS remissvar
 • Yttrande gällande ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall
  -SKS remissvar

2020

 • Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och att ett stoppdatum den 31 december 2021 bör införas i Sverige
  -SKS remissvar
 • Yttrande över Miljödepartementets remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
  -SKS remissvar

2019

 • Yttrande över avseende M2019/00862/Ke - Utredningen Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)
  -SKS remissvar
 • Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall
  -SKS remissvar

2018

 • Yttrande på SSM:s remissversion av regeringsuppdraget om långsiktig kompetensförsörjning (SSM 2017:134)
  -SKS remissvar och SKS synpunkter

2017

 • Yttrande över Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" (SOU 2017:02)
  -SKS remissvar
 • Yttrande på myndighetens förslag till ny föreskrift för hantering av naturligt förekommande radioaktiva ämnen och förslaget till ny friklassningsföreskrift (SSM2017-3389)
  -SKS remissvar
 • Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uran (id M2017/02252/Ke)
  -SKS remissvar

2016

 • Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s FUD-program 2016
  -SKS remissvar
 • SKS synpunkter på innehåll i en kommande miljökonsekvensbeskrivning gällande en inkapslings- och slutförsanläggning för använt kärnbränsle i Finland
  -SKS remissvar
 • Angående förslaget till ny lag om strålskydd (SSM2014-1921)
  -SKS remissvar
 • Yttrande på Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga ett slutförvar (SSM2014-1683)
  -SKS remissvar
 • Angående Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till genomförande av rådets direktiv 2014/87/Euratom om ändring av direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar.
  - SKS remisssvar
 • Synpunkter på innehåll i en kommande miljökonsekvensbeskrivning för konstruktion och drift av ett kärnkraftverk i norra Polen.
  - SKS remissvar till Naturvårdsverket

2015

2014

2012

 • Förslag till ändring av SSMFS 2008:23, om skydd av människors hälsa och miljö vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. Läs mer.
  - SKS remissvar
 • Genomförande av rådets direktiv 2011/70/Euratom om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
  - SKS remissvar

2010

2008