Stadgar

Stadgar antagna 1984, justerade 1989, 2003, 2006 och 2014.

 

§1 Namn och ändamål

Föreningen heter Sveriges Kärntekniska Sällskap, nedan kallat Föreningen, och har det engelska namnet Swedish Nuclear Society.

Föreningen har till ändamål att främja den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom den fredliga kärntekniken samt stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper inom det kärntekniska området. Föreningen skall också tydliggöra nyttan med kärntekniken som ett viktigt alternativ vid utvecklingen av en global, uthållig och miljöriktig energiförsörjning samt de medicinska och industriella tillämpningar som skapas från detta. Genom ett nätverk med egna medlemmar, med medlemmar i motsvarande organisationer i andra länder, industrier, universitet och forskningsinstitut kan kunskap spridas och reflekteras lokalt, nationellt och på global nivå.

§2 Medlemskap

Medlem, kan den som är intresserade av kärntekniken och samtycker med Föreningens ändamål samt betalar den årliga medlemsavgiften bli.

Medlem, som enligt styrelsen motverkar föreningens intressen, må uteslutas ur föreningen genom beslut i föreningens styrelse.

Föreningens stämma kan årligen utse hedersmedlemmar på förslag från föreningens medlemmar eller styrelse.

§ 2.1 Företagsmedlemmar

Enskilda företag kan, på inbjudan av styrelsen, bli företagsmedlemmar.

Företagsmedlemmar erbjuds dels de rapporter som Föreningens medlemmar sammanställer, dels seminarier kring ett ämne som bestäms av företagsmedlemmarna och Föreningens styrelse tillsammans. Föreningen arrangerar minst ett sådant seminarium per år.

Företagsmedlem, som enligt styrelsen avsiktligt motverkar föreningens ändamål, må uteslutas ur föreningen genom beslut i föreningens styrelse. Inbetalade avgifter återbetalas ej.

Uppsägningstid för en företagsmedlem är ett år.

§3 Styrelse

§3.1 Styrelsens sammansättning

Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter: Ordförande och övriga ledamöter. Dessutom skall finnas två suppleanter till styrelsen, vilka kallas till styrelsens sammanträden. Ordföranden, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet. Ordföranden väljs för en period av ett år medan övriga styrelseledamöter väljs för en period av två år.

I övrigt sker konstitueringen inom styrelsen. I regel bör ingen i samma egenskap tillhöra styrelsen mer än två år i följd.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3.2 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet i enlighet med de i stadgarna angivna ändamålen. Det åligger vidare styrelsen att bereda de ärenden, som skall behandlas vid årsmötet samt verkställa årsmötets beslut. Häri ingår att vid årsmötet avge berättelse över det gångna kalenderårets verksamhet.

Styrelsen skall årligen hålla minst 6 protokollförda möten.

§3.3 Styrelsens beslutsmässighet

För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst tre ledamöter vara närvarande.

§4 Föreningens stämma

Föreningens stämma utgörs av dess medlemmar. Stämman sammanträder vid det ordinarie årsmötet som skall hållas före mars månads utgång på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall ske till varje medlem senast 14 dagar före mötet.

Vid ordinarie årsmöte fattas besluten med enkel majoritet bland närvarande medlemmar, där ej annat angives i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lottning skall ske.

Vid ordinarie årsmöte skall bl a följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Föredragning av styrelsens berättelse.
5. Föredragning av revisorernas berättelse samt beslut angående ansvarsfrihet för  styrelsen ävensom fastställandet av balansräkningen.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor.
8. Val av ordförande för en tid av ett år.
9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
10. Val av två suppleanter för en tid av två år.
11. Val av en revisor jämte en suppleant för denne.

Extra möte kan hållas, då styrelsen finner att omständigheterna så påfordrar eller då minst 15% av medlemmarna för uppgivet ändamål begär att sådant möte skall hållas.

§5 Föreningens verksamhet

Föreningen bör årligen hålla minst två möten, ett på hösten och ett på våren.

Vid dessa möten skall hållas föredrag och presentationer i enlighet med Föreningens ändamål. Dessa möten är ej beslutande, om inte specifika frågor föranmäls i samband med kallelsen till sammanträdet.

Föreningens planerade verksamhet beskrivs i en verksamhetsplan som upprättas av föreningens styrelse.

§6 Valberedning

Valberedning består förslagsvis av en avgående ledamot, normalt föreningens föregående ordförande, som med sig adjungerar ytterligare en medlem i föreningen.

§7 Ekonomi och förvaltning

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter samt eventuella anslag från annat håll. Föreningen tecknas av ordförande, vice ordförande eller kassör var och en för sig. Därvid skall anges de tecknandes funktioner i Föreningen. Utgiftsverifikationer attesteras av ordföranden eller annan medlem av styrelsen som får sådant mandat av styrelsen.

§8 Utvecklingspris/Stipendium

§8.1 Utvecklingspris

Föreningen kan årligen utdela utvecklingspris för insatser inom områden som är förenliga med Föreningens ändamål. Pristagaren/-arna utses av styrelsen på förslag från Föreningens medlemmar alternativt på styrelsens egna initiativ.

§8.2 Stipendium

Föreningen kan årligen utdela stipendier. Medlemmar inbjudes att söka stipendiet på av styrelsen uppsatta kriterier.

Stipendietagare skall avrapportera det som stipendiet avser med minst med en skriftlig rapport samt vid en presentation vid ett av Föreningens anordnat seminarium.

§9 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte och förutsätter för sin giltighet att det i kallelsen angivits att fråga om stadgeändring kommer att upptas till behandling vid mötet, att förslaget till ändringar bifogas till kallelsen samt att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande medlemmar.